Instytut Ochrony Środowiska (IOŚ)

adres:
ul. Krucza 5/11
00-548 Warszawa
telefon (0-2) 625-10-05, fax 29-52-63

jest jednostką badawczo-rozwojową, zajmującą się badaniami w zakresie ochrony środowiska; istnieje od 1973 r.; jedną z form podstawowej działalności jest dokumentowanie i planowanie obszarów chronionej przyrody; w tym zakresie IOŚ prowadzi badania dotyczące wpływu turystyki na środowisko, właściwego zagospodarowania i użytkowania turystycznego terenów cennych przyrodniczo; prace te prowadzone są na terenie całego kraju, a w ostatnim okresie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony i turystycznego zagospodarowania obszarów położonych wzdłuż wschodniej granicy państwa; działalność Instytutu ma istotne znaczenie dla prawidłowego rozwoju polskiej turystyki.