Instytut Turystyki (IT)

ul. Merliniego 9a
02-511 Warszawa
tel. (0-22) 44-63-47, fax 44-12-63

Instytut Turystyki (IT) rozpoczął działalność w 1972 r.; jest największym w Polsce ośrodkiem naukowo-badawczym turystyki; posiada 5 oddziałów regionalnych: w Krakowie , Poznaniu , Bydgoszczy, Wrocławiu i Toruniu, a ponadto współpracuje ze 100 ośrodkami badawczymi w Polsce i na świecie; do podstawowych jego zadań należy prowadzenie badań naukowych i wykonywanie ekspertyz dotyczących całokształtu zjawisk społecznych i gospodarczych w turystyce, w tym prognozowanie rozwoju turystyki w kraju i na świecie; prace Instytutu obejmują m.in. przygotowanie rządowych programów badawczych z dziedziny turystyki oraz udział w międzynarodowych programach naukowych, we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami naukowymi; do ważnych jego zadań zaliczyć też należy doradztwo i przygotowywanie analiz dotyczących ruchu turystycznego, polityki turystycznej, planowania przestrzennego rozwoju przemysłu turystycznego w skali kraju i regionów, a także prowadzenie prac z dziedziny zarządzania i marketingu w turystyce oraz bogatej działalności wydawniczej; od grudnia 1992 r. Instytut jest zaangażowany organizacyjnie i merytorycznie w realizację Programu PHARE Komisji Wspólnot Europejskich „Rozwój turystyki w Polsce"; współpracuje z organami administracji państwowej, z samorządami terytorialnymi i ośrodkami badawczymi i jest ważnym ośrodkiem kształtowania polskiej polityki turystycznej; posiada bogatą bibliotekę oraz bibliografię wydawnictw turystycznych w Polsce; publikuje również własne wydawnictwa, m. in. kwartalnik „Problemy Turystyki" (w polskiej i angielskiej wersji) oraz „Przegląd Dokumentacyjny" i „Informację Bieżącą" (zawierające informacje o artykułach i wydawnictwach z dziedziny turystyki).